Časté dotazy - dotace dešťovka

1. Pro koho je program Dešťovka určen?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, pro fyzické i právnické osoby, které chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.

2. Kde lze žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku zahrady a co je nutno doložit?

Nejjednodušší systémy jsou podporovány u všech stávajících obytných domů na území České republiky.

3. Nabízená řešení jsou velmi drahá, vyplatí se to vůbec?

Návratnost investice se liší projekt od projektu. V modelových příkladech počítáme při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému průměrně 20 let bez dotace a 10 let s dotací. Vždy je nutno mít na paměti, že primárním cílem programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

4. Od kdy do kdy je možno si podat žádost?

Žádosti jsou přijímány od 7. 9. 2017 10:00, a to do doby vyčerpání alokace.

5. Jakým způsobem lze žádost podat?

V případě, že jste využili naší služby zprostředkování dotace pro zákazníky vyřešíme veškeré papírování a další náležitosti za Vás. Podání žádosti prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz.

6. Je nutno žádost vyřídit osobně nebo lze přenechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?

Pro vyřízení dotace lze zplnomocnit jinou, ať už fyzickou či právnickou osobu. V takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.

7. Je možno si pořídit akumulační nádrž ještě před podáním žádosti?

Žádost je možno podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu i po dokončení realizace. Aby však mohly být výdaje považovány za způsobilé, nesmí být starší než 1 rok ve chvíli podání žádosti. Rozhodující jsou pak data na předkládaných dokladech (faktury, účtenky). Na dokladech vystavených plátci DPH se pak jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění, v ostatních případech pak o datum vystavení dokladu.

8. Lze si pomocné práce např. zemní práce nebo obsypání nádrže, realizovat svépomocí?

Možné to je, avšak v takovém případě budou jako způsobilé výdaje uznány pouze - nákup použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů.

9. Za jak dlouho je nutno projekt dokončit?

Na realizaci celého projektu je stanovena lhůta 1 rok od akceptace tzn. od zkontrolování a písemného stvrzení žádosti. U novostaveb se lhůta realizace prodlužuje na 2 roky.

10. Kdy se dotace vyplácí? Je možno využít předfinancování?

Dotace se vyplácí vždy až po řádném doložení dokončení realizace celého projektu. Žadatel musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. Možnost předfinancování dotační program nenabízí.

11. Lze si podat žádost o dotaci na systém u rozestavěného domu ještě před úředním schválením k užívání?

Podání žádosti je možné i před dokončením stavby, dotaci je pak možné vyplatit až po dokončení stavby (řádné kolaudaci či souhlasu s užíváním).

12. Jaká je udržitelnost projektu, kdy musí být systém řádně provozován.

Doba udržitelnosti je nastavena na 5 let.

13. Plánuji srážkovou vodou splachovat toalety. Musím za odvedení této vody platit stočné provozovateli kanalizace?

Pokud se chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním následný postup. Před vyplacením dotace je nezbytné doložit dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace.

14. Lze získat dotaci na dům zkolaudovaný jako budova k rodinné rekreaci, kde mám nahlášen trvalý pobyt?

Dotaci je možno získat i na stavbu, určenou pro rodinnou rekreaci, kde má žadatel nahlášen trvalý pobyt. Samotná evidence místa trvalého pobytu na adrese předmětné nemovitosti však není pro prokázání dostačující.

15. Je možné mezi způsobilé výdaje zařadit také výdaje na nákup nových okapů a svodů včetně jejich uchycení do fasády?

Ne, mezi způsobilé výdaje je možné zařadit pouze takové součásti, které by se v případě nerealizace podporovaného systému neinstalovaly, tj. zejména rozvody za lapačem střešních splavenin, filtry apod.

Požadované dokumenty

1. Jaké dokumenty jsou potřeba při podání žádosti?

Hlavním dokumentem je samotná žádost, kterou lze vyplnit na internetu. Odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem. Dále je potřeba písemný souhlas spoluvlastníků domu (je-li relevantní).

2. Kde sehnat odborný posudek a co to vlastně je?

Odborný posudek obsahuje projektovou dokumentaci (popis aktuálního a navrhovaného řešení, technické výkresy a schéma zapojení systému) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek zpracovává nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant.

3. Co je potřeba při doložení realizace?

Předkládají se faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo. Dále dokumenty dokládající soulad s podmínkami programu například u systémů, kde se splachuje srážkovou vodou, se jedná o doklady prokazující dohodu mezi žadatelem a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové do veřejné kanalizace.

Úplný výčet požadovaných dokumentů:

Formulář Žádosti o poskytnutí podpory – formulář Žádosti vygenerovaný informačním systémem Programu a opatřený vlastnoručním podpisem žadatele, respektive osoby oprávněné za něj jednat, případně zplnomocněné osoby určené na základě písemné plné moci. Předkládá se v originále nebo úředně ověřené kopii.

Odborný posudek – dle specifikace uvedené v kapitole č. 12. 11.1.2

Dokumenty předkládané jen žadateli, kteří naplní daná kritéria

Plná moc – pouze v případě, že žadatele zastupuje při vyřizování Žádosti třetí osoba.

Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků obytného domu přímo souvisejícího s předmětem podpory – pouze v případě, že je tento dům ve spoluvlastnictví více osob.

Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci. Samotná evidence místa trvalého pobytu na adrese předmětné nemovitosti není dostačující.


Dokumenty požadované k uzavření Smlouvy

Dokumenty předkládané všemi žadateli 

Formulář „Doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků“ - opatřený vlastnoručním podpisem žadatele, respektive osoby oprávněné za něj jednat, případně 22/27 zplnomocněné osoby určené na základě písemné plné moci. Předkládá se v originále nebo úředně ověřené kopii.

Faktury za realizaci podporovaných opatření a faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části – faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka obytného domu, který přímo souvisí s předmětem Žádosti, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují.

Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně smlouva o dílo) vystavený dodavatelem – přikládá se k jednotlivým fakturám nebo souhrnně a musí obsahovat zejména vyznačení způsobilých a nezpůsobilých výdajů, celkovou cenu a celkovou cenu včetně DPH.

Potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad. Jako potvrzení o úhradě lze využít také potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem.

Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti.

Dokumenty předkládané jen žadateli, kteří naplní daná kritéria

Platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona vydané příslušným vodoprávním úřadem – pouze v případě aktivity 1.5.C, kdy je přečištěná odpadní voda využívána k zálivce.

Dokumenty prokazující dohodu mezi žadatelem a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace (např. smlouva či dodatek smlouvy o odkanalizování dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění nebo prohlášení provozovatele kanalizace, že změnu stávající smlouvy o odkanalizování v souvislosti s využitím srážkových vod ke splachování nepožaduje) – pouze v případě, že je srážková či přečištěná odpadní voda využívána a následně jako voda odpadní vypouštěna do veřejné kanalizace (typicky při využití srážkové vody na splachování toalet). 23/27

Souhlas provozovatele kanalizace se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace – pouze v případě zaústění bezpečnostního přepadu nádrže do kanalizace.

Dokumenty k veřejné podpoře – předkládají pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. Předkládá se v originále nebo úředně ověřené kopii.

ZJISTĚTE KOLIK VÁM RETENČNÍ NÁDRŽ MŮŽE ROČNĚ PRŮMĚRNĚ UŠETŘIT

CHCI UŠETŘIT!